Algemene voorwaarden

1.Reservering
1.1 Van iedere reservering voor een verblijf wordt bij het brengen van het gastdier een reserveringsformulier opgemaakt. Bij dit formulier ontvangt de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
1.2 Het reserveringsformulier, volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de klant, geldt samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.
1.3 Brengen en halen van het gastdier kan alleen op afspraak.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan, diegene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan.
2. Betaling
2.1 De op de prijslijst vermelde prijzen gelden per dag, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn inbegrepen de kosten van dagelijkse verzorging, eventuele voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
2.2 De reservering is voltooid nadat het kattenpension een voorschot van 50% van het totaalbedrag heeft ontvangen van de klant. De betaling van de overige 50% van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het kattenpension verschuldigd is, dient te worden voldaan bij het brengen van het gastdier. 
2.2 Bij afzetten maandag-vrijdag tussen 16:30u en 19:00u wordt deze dag van afzetten niet aangerekend. Wordt de kat afgezet op zaterdag tussen 10:00u en 12:00u wordt deze dag wel aangerekend. De dag van ophalen wordt als volledige dag aangerekend. In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het kattenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Het gastdier wordt terug gegeven aan de eigenaar na volledige betaling van de verschuldigde som.
2.3 Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan het kattenpension verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
2.4 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken, dient de klant de afgesproken prijs per dag gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te voldoen.
2.5 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet ophaalt bij het kattenpension binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst, zal het kattenpension de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Ingeval de klant dit niet doet, heeft het kattenpension het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf en de eventuele asielkosten.
2.6 Bij opname dient de volledige som betaald te worden van de gereserveerde dagen.
3.Annuleringskosten
3.1 Indien de klant de reservering uiterlijk 3 weken voor de ingangsdatum ongedaan maakt, zal het kattenpension het reeds betaalde voorschot van 50% terugstorten.
3.3 Bij het annuleren van de reservering, korter dan 3 weken voor de ingangsdatum, heeft het kattenpension recht om de kost van het hele verblijf aan te rekenen.
3.4 Annulering bij ziekte of overlijden van kat of eigenaar is kosteloos, mits een schriftelijke verklaring van de (dieren-)arts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze schriftelijke verklaring zal het kattenpension het reeds betaalde voorschot van 50% terugstorten.
4. Verzorging en ziekte
4.1 Het kattenpension verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven gastdier, en behoudt zich het recht dit te doen op de wijze die zij het beste acht.
4.2 Het gastdier moet ingeënt zijn tegen kattenniesziekte (rhinotracheitis), kattenziekte (panleucopenie) en leucose (volgens K.B. 27-04-2007 gewijzigd bij K.B.15-11-2010). Deze vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 1 jaar en niet jonger dan 3 weken wanneer het gastdier het pension betreedt. Het bewijs van de vereiste inentingen dient, uiterlijk bij aanvang van het verblijf, door de klant te worden afgegeven. Als het gastdier niet (goed) geënt is, dan kan het gastdier niet worden opgenomen. Ook wordt het gastdier niet opgenomen als de klant geen geldig bewijs van de enting heeft. Kattenniesziekte is ondanks goede enting nooit voor 100% uit te sluiten, echter het kattenpension zal zo zorgvuldig mogelijk handelen, om ieder gastdier maximale bescherming te bieden.
4.3 Ieder gastdier dient bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. De klant dient het gastdier 3 dagen voor binnenkomst te behandelen met een degelijk ontvlooiingsmiddel ( en vlooienband is niet voldoende). Indien het kattenpension de benodigde antivlooien- en/of wormenbehandeling toe moet dienen, worden deze kosten in rekening gebracht aan de klant, alsook de kosten voor het vlooienvrij maken van het kattenverblijf.
4.4 Indien het gastdier een ziekte of aandoening heeft die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere katten, kan het gastdier niet worden toegelaten in het kattenpension. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, alsmede een gebruiksaanwijzing en dosering van deze medicijnen. Medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel klant als gastdier. Ook als het gastdier een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voederwensen heeft, dient de klant dit zelf te verschaffen, voorzien van namen van zowel klant als gastdier.
4.5 Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft het kattenpension het recht om op kosten van de klant een dierenarts (Dierenarts Animoretus, Wilrijk) te consulteren en indien nodig, die maatregelen te treffen die de dierenarts nodig acht. In noodgevallen en bij hoge dierenartskosten zal het kattenpension de door de klant opgegeven contactpersoon op de hoogte brengen. De dierenartskosten, inclusief voorgeschreven medicatie, dienen bij het afhalen van het gastdier te worden voldaan door de klant.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Het kattenpension is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het kattenpension.
5.2 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens aan het kattenpension te melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
5.3 Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.